Seminarski rad - Radovi :: Organizacija :: Biznis plan hotela Student

Usluga slanja seminarskog rada je besplatna. Za sva uputstva kako doći do rada možete pročitati ovde :

Da biste došli do nekog od seminarskih radova sa našeg sajta potrebno je da nam pošaljete jedan Vaš rad (1 za 1) na mejl : info@seminarskirad.com u kome ćete navesti tačan redni broj i nazive rada/radova koje želite da Vam pošaljemo (rad/radovi se moraju nalaziti na sajtu, odnosno moramo ih posedovati).

Nakon prijema vašeg mejla, očekujte naš odgovor najkasnije u roku od 24h.

Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 24h, pošaljite nam mail sa vašom alternativnom e mail adresom, jer se može desiti da ne možemo da pošaljemo radove na prvu adresu.

Zatvori X
prevod servis
leto u grckoj 2014

2954 - Biznis plan hotela Student

Tip rada: Seminarski rad

Fakultet za menadžment, Novi sad, Srbija

Oblast: Organizacija :: Format: Word :: Broj strana: 41 :: Pismo: Latinica

Sadržaj

1. Osnovni cilj biznis plana
2. Osnovni podaci o hotelu
3. Rezime biznis plana
4. Dosadašnji razvoj hotela "STUDENT"
4.1. Osnovna delatnost i razvoj hotela u proteklom periodu
4.2. Oblik i struktura svojine
4.3. Organizaciona struktura hotela i veze sa drugim pravnim entitetima
4.4. Obim i struktura pruženih usluga
4.5. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih
5. Finansijsko poslovanje u proteklom periodu
5.1. Struktura i pokazatelji poslovne imovine
5.2. Neto obrtni kapital hotela
5.3. Solventnost hotela
5.4. Likvidnost hotela
5.5. Struktura prihoda i rashoda hotela
5.6. Obrt sredstava
5.7. Rentabilnost poslovanja hotela
5.8. Kontribuciona analiza i prelomna tačka
5.9. Zaključak analize finansijskog stanja hotela
6. Ocena tržišne pozicije
6.1. Informacije o privredi
6.2. Informacije o grani
6.3. Mikro analiza tržišne pozicije hotela
6.4. SWOT matrica hotela
7. Marketing plan
7.1. Analiza tržišta
7.2. Analiza i prognoza buduće prodaje
7.3. Rezime marketing plana
8. Plan organizacije rada hotela
9. Menadžment plan hotela
10. Finansijski plan hotela

Usluga slanja seminarskog rada je besplatna. Za sva uputstva kako doći do rada možete pročitati ovde :

Da biste došli do nekog od seminarskih radova sa našeg sajta potrebno je da nam pošaljete jedan Vaš rad (1 za 1) na mejl : info@seminarskirad.com u kome ćete navesti tačan redni broj i nazive rada/radova koje želite da Vam pošaljemo (rad/radovi se moraju nalaziti na sajtu, odnosno moramo ih posedovati).

Nakon prijema vašeg mejla, očekujte naš odgovor najkasnije u roku od 24h.

Ukoliko ne dobijete odgovor u roku od 24h, pošaljite nam mail sa vašom alternativnom e mail adresom, jer se može desiti da ne možemo da pošaljemo radove na prvu adresu.